کدورت سنج

کدورت سنج

L121 : مدل

خدمات آزمایشگاه

اندازه گیری میزان ذرات معلق جامد در محلول

توضیحات دستگاه

NTU 1000-0/1: محدوده کاری
مجهز به تکنولوژی Fast Calibration و کالیبراسیون بدون محلول فرمازین در کدورت های پایین (کالیبره یک نقطه ای)
دارای حافظه داخلی جهت ثبت قرائت های انجام شده
تکرارپذیری عالی به دلیل استفاده از منبع نوری لیزری تا 1 درصد

دیدگاهتان را بنویسید