روش اول
در این روش تنها از طریق دستگاه خودپرداز بانک ملت میتوانید اقدام به پرداخت کنید در صورتیکه دستگاه خود پرداز کاغذ نداشت می توانید از صفحه عکس بگیرید
روش دوم

در صورتیکه نرم افزار موبایلی بانک ملت روی موبایل یا تبلت شما نصب باشد میتوانید اقدام به پرداخت هزینه آزمایش کنید

۱۶۲۹ ۹۰۴۳ ۳۳۷۷ ۶۱۰۴

شماره حساب

تنها هزینه های پرداختی به شماره کارت بانک ملت با شناسه پرداخت ۱۴۰۰۳۴۵۰۱ بنام پارک علم و فناوری استان گلستان قابل قبول می باشد