دکتر شاهین حامدپناه
مدیر آزمایشگاه
سوابق علمی و حرفه ای تاریخ شروع تاریخ پایان
مسئول فنی و مدیر داروسازی فاخر 1379 1381
عضو هیات مدیره داروسازی فاخر 1381 1382
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت و پایه گذار بخش R&D فرآورده های تزریقی ایران 1382 1384
معاون مدیر عامل، مدیر بخش تحقیقات، طراح و مدیر اجرایی خط تولید فروش سولفات دارویی داروسازی ماد 1376 1382
مسئول فنی و عضو بخش تحقیقات داروسازی نیاک 1377 1379
رئیس هیئت مدیره داروسازی نیاک 1390 تاکنون
مدیر بخش تحقیقات و مدیر داروسازی پارت کیمیا 1382 تاکنون