پی اچ متر

pH متر دیجیتال

TZ-pH : مدل

خدمات آزمایشگاه

اندازه گیری pH محلول های آزمایشگاهی
سنجش اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی محلول ها
اندازه گیری درجه حرارت

توضیحات دستگاه

دقت دستگاه در حالت pH 1 درصد و در حالت mV 1± است

گسترده عملیاتی
pH= 0-14، 1999

میلی ولت و دما 20- تا 80+ درجه سانتی گراد

دارای نشان دهنده دیجیتال

دیدگاهتان را بنویسید