You are currently viewing پرشر چمبر

پرشر چمبر

A35 : مدل

خدمات آزمایشگاه
اندازه گیری پتانسیل آب برگ

توضیحات دستگاه

منبع تامین فشار در این دستگاه بالن هوای فشرده 10 کیلوئی میباشد که حداقل برای انجام 25 آزمایش کافی می باشد

رگلاتور مورد استفاده در این دستگاه قابلیت تحمل 150 بار فشار را دارا بوده و دامنه فشار کاری آن از صفر تا 40 بار می باشد. حداکثر فشار کاری دستگاه 35 بار می باشد

دیدگاهتان را بنویسید