اکسترودر-اسفرونایزر

اکسترودر اسفرونایزر

DES-02 : مدل

 : خدمات آزمایشگاه

تولید پلت‌ها برای ساخت قرص، کپسول در صنایع دارویی و صنایع غذایی
گرانول کردن مواد اکسترود شده
کروی نمودن فرآیندهای آزمایشگاهی و محصولات در فاز پایلوت در داروسازی، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی

 : توضیحات دستگاه
 یکپارچگی اکسترود و اسفرونیزاسیون گرانول
 کنترل دقیق جریان هوا

دیدگاهتان را بنویسید