You are currently viewing انکوباتور شیکردار

انکوباتور شیکردار

KMC65 : مدل

خدمات آزمایشگاه

در آزمایشگاه های بیولوژی به منظور کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها
نگهداری محلول ها و مواد دردمای خاص همراه با تکان دادن آنها
فراهم کردن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم های زنده با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن

توضیحات دستگاه
حجم داخلی: 65 لیتر
رنج حرارتی: 65-10 درجه سانتی گراد
رنج سرعت: 50-220 دور بر دقیقه
نوع چرخش: اوربیتالی
وزن مجاز روی صفحه شیکر: 15 کیلوگرم

دیدگاهتان را بنویسید