نتایج شرکت در آزمون های مهارت

تایید آزمایشگاه پارک علم و فناوری گلستان توسط مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه تحت نظارت NACI

آزمایشگاه پارک علم و فناوری گلستان با هدف مقایسه عملکرد خود با سایر آزمایشگاههای های معتبر و فعال در
سراسر کشور اقدام به شرکت در آزمون مهارت برگزار شده توسط مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه تحت نظارت
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نموده است.

با همت پرسنل توانمند آزمایشگاه میکروبی پارک علم و فناوری
گلستان در راستای تأمین الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ ISO/IEC ، این آزمایشگاه در رقابت با 60 آزمایشگاه تخصصی
سراسر کشور، در دو آزمون شمارش کلی میکروارگانیسمها، شمارش کپک و مخمر موفق به کسب رتبه خوب
شده است.

از مهمترین مزایای شرکت در آزمون مهارت خود ارزیابی آزمایشگاه یافتن جزئیات فنی و ردیابی و
پایش عملکرد آزمایشگاه در زمانهای متفاوت، اطلاع از خطاهای سیستماتیک و موجود، اخذ تصمیمات مناسب
جهت رفع خطاها و بهبود عملکرد، پایش کارشناسان و نهایتا برقراری الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ ISO/IEC می
باشد .