طرح تخفیف همیشگی

شرکت های زیر مجموعه پارک علم و فناوری با ارائه نامه تخفیف از جانب پارک ، میتوانند از تخفیف ۵۰ درصدی جهت تمام آزمون های درخواستی استفاده کنند
این طرح از طرف مدیرمجموعه اعلام شده است و تا اعلامیه رسمی پایان طرح ادامه خواهد داشت