سختی سنج

سختی سنج یونیورسال

UV1 : مدل

خدمات آزمایشگاه
انجام: 15 روش راکول، 15 روش راکول سوپرفیشیال، 15 روش برینل و 17 روش ویکرز

توضیحات دستگاه

cm24 : حداکثر ارتفاع قطعه کار
cm18 : عمق دهانه کارگیر
عملکرد بر اساس استانداردهای ASTM E18, ASTM E10, ASTM E92
اعمال نیرو از 3 تا 187/5 کیلوگرم با دقت 0/01% نیروی نامی
زمان توقف روی نیرو: 1 الی 99 ثانیه
تبدیل سختی اندازه‌گیری شده به دیگر مقیاس‌های سختی

دیدگاهتان را بنویسید