در نمایشگاه سال جاری آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناورانه مراکز تحقیقاتی ، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان رونمایی و عرضه شده است. 13 محصول دانشبنیان و فناورانه استان گلستان در این نمایشگاه برای نخستین بار ارائه شد. انواع مشاورههای تخصصی از قبیل دانشبنیانی، مالکیت فکری و معنوی، ثبت اختراع، حقوقی ، و ...به صورت رایگان به بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد. آزمایشگاه پارک علم و فناوری گلستان بعنوان آزمایشگاه ارائه دهنده خدمات دستگاهی، آزمون های شیمیایی و میکروبی در این نمایشگاه حضور بهم رسانده و آماده ارائه مشاوره هایی در خصوص کنترل کیفی فرآورده های غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، خدمات دستگاهی و میکروبی می باشد. این غرفه مورد استقبال 2 روئسای ادارات، هیات های علمی، دانشجویان و مدیران شرکت های مستقر در استان قرار گرفت عالقهمندان تا روز سهشنبه 1۴ آذرماه با مراجعه به کارخانه نوآوری گرگان از ساعت ۹ صبح الی 1۶ عصر از محل نمایشگاه دیدن فرمایند. بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گلستان

در نمایشگاه سال جاری آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناورانه مراکز تحقیقاتی ، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی

استان رونمایی و عرضه شده است. 13 محصول دانش بنیان و فناورانه استان گلستان در این نمایشگاه برای نخستین بار

ارائه شد. انواع مشاوره های تخصصی از قبیل دانش بنیانی، مالکیت فکری و معنوی، ثبت اختراع، حقوقی ، و …به

صورت رایگان به بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد.

 

آزمایشگاه پارک علم و فناوری گلستان بعنوان آزمایشگاه ارائه دهنده خدمات دستگاهی، آزمون های شیمیایی و میکروبی

در این نمایشگاه حضور بهم رسانده و آماده ارائه مشاوره هایی در خصوص کنترل کیفی فرآورده های غذایی، دارویی،

آرایشی و بهداشتی، خدمات دستگاهی و میکروبی می باشد. این غرفه مورد استقبال ۲ روئسای ادارات، هیات های علمی،

دانشجویان و مدیران شرکت های مستقر در استان قرار گرفت.علاقه مندان تا روز سه شنبه ۱۴ آذرماه با مراجعه به

کارخانه نوآوری گرگان از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ عصر از محل نمایشگاه دیدن فرمایند. بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.